Çocuk Ortopedisi Derneği Tüzüğü’nden bazı maddeler:

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 

Derneğin Adı, "Çocuk Ortopedisi Derneği"dir. Derneğin Merkezi Ankara'dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır. İçişleri Bakanlığı'dan izin alındığında derneğin adı "Türk Çocuk Ortopedisi Derneği" olarak değiştirilecektir.

 

DERNEĞİN AMACI

Madde 2:

Dernek, başta klinik uygulamalar, bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleri olmak üzere çocuk ortopedisi ve travmatolojisinin tüm yönleri ile geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Dernek bu yolla, çocukluk çağında etkili olan, sekelleri ile insan yaşantısını olumsuz yönde etkileyen tüm doğumsal, kalıtımsal, edinsel ve gelişimsel hareket sistemi hastalıklarının daha iyi sağaltımını ve çocuk sağlığının korunmasını amaçlar. Üyelerinin mesleki ve özlük haklarını korumak için gerektiğinde girişimlerde bulunur.

Derneğin Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3:

A. Genel

1.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

2.      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3.      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4.      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

5.      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

6.      Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7.      Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

8.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

9.      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

10.  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

11.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

12.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

13.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

B. Eğitim

14.  Çocuk ortopedi ve travmatolojisini ilgilendiren konularda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak

15.  Hasta ve yakınlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun bilgilendirilme ve eğitilmelerine katkıda bulunmak, bu yolla ilgili konularda farkındalığın sağlanmasına katkıda bulunmak,

16.  Çocuk Ortopedisi ve travmatolojisi konusunda kurumlar tarafından verilmekte olan eğitimlerin standartlarının ve gerekliliklerinin tanımlanması ve geliştirilmesi  için çalışmalar yapmak; eğitim kurumlarının bu standartlara ulaşmasında gerekli desteği sağlamak; bu amaçla kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümü desteklemek,

17.  Kurs, seminer, konferans, panel ve kongre gibi eğitim ve araştırma çalışmaları düzenlemek,

18.  Çocuk ortopedi ve travmatolojisi ile ilgili bölgesel ve ulusal bilimsel verileri toplamak, yorumlamak ve yaymak, bu amaçla düzenli bilimsel yayınlar yapmak; temel tıp, klinik ve halk sağlığı düzeyinde bilimsel araştırmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek,

19.  Çocuk ortopedi ve travmatolojisini ilgilendiren her düzeydeki sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, gözlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek,

20.  Çocuk ortopedi ve travmatolojisini ilgilendiren hastalıkların en uygun tanı, tedavi ve korunma yolları için kılavuzlar oluşturmak ve yaymak, bu kılavuzların hayata geçmesi için gerekli etkinliklerde bulunmak, bu hastalıkların en yüksek düzeyde klinik bakım hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve standartlar oluşturmak,

C. Mesleki

21.  Üyelerinin mesleki ve özlük haklarını korumak ve meslekle ilgili olumsuzluklara karşı, yasalar çerçevesinde, gerekli önlemleri almak, girişimlerde bulunmak, bu konuda diğer mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,

22.  Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve dernek çalışma alanına giren hekimlik işlem kalemlerinin belirlenmesi ve ücretlendirilmesi ve Ortopedi ve Travmatoloji hekimlik uygulamalarının standardizasyonu konularında çalışmalar yapmaktır.

ÜYELİKLER

Madde 4:

Çocuk Ortopedisi Derneğinde iki çeşit üyelik bulunmaktadır.

 

A. Asil Üyeler

Derneğin konu ve amacını benimseyen, çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzman hekimleri, derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Adayların başvuru anında yürürlükte olan Dernekler Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin ülke içi ya da ülke dışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır.

B. Onursal Üyeler

Asil üyelik özelliklerini taşımayan ancak, çalışmalarıyla Çocuk Ortopedisi alanında yüksek başarılar sağlamış ve bu konuda biliminin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ile; Çocuk Ortopedisinin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunanlar veya bu konuyu ilgilendiren hastalıklar ile ilişkili alanlarda çalışan ve en az üniversite mezunu olan araştırmacılar, hekimler, sağlık çalışanları, yöneticiler ve yurt dışında bu alanda çalışan hekim ve araştırmacılar Onursal Üye olabilirler. Yönetim Kurulunun aldığı kararla seçilirler. Altmışbeş yaşını dolduran asil üyeler diledikleri takdirde Onursal Üyeliğe geçirilir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler. Onursal üyelerde Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.
 

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL EDİLME

Madde 5

Üyelik müracaatı, bir asil üyenin teklifi ve adayın üyelik koşullarını karşıladığını belgeleyen evraklarla beraber yazılı olarak yapılır. Başvuru Yönetim Kurulunca değerlendirilerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır.

Derneğe üye olabilmek için, aday yazılı bir dilekçe ve ekinde Nüfus cüzdanı örneği, vesikalık fotoğraf, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi aldığını gösteren belgelerden herhangi bir tanesi ve Çocuk Ortopedisi konusunda gerçekleştirdiği mesleki ve bilimsel çalışmalar ile başvurur. Adayın, Çocuk Ortopedisi konusundaki her türlü bilimsel yayınları, yazıları, buluşları ve mesleki çalışmaları Yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme için adayın, uluslarası kabul gören ve güncel tıbbi bilimsel yayın endeksleri (İndeks Medikus veya “SCI Expanded” gibi) kapsamında yer alan hakemli dergilerde Çocuk Ortopedisi ile ilgili yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere kabul edilmiş en az 1 adet orijinal makale ya da vaka takdimi yazısı, ya da ulusal ortopedi ve travmatoloji veya ulusal çocuk ortopedisi kongrelerinde ya da uluslararası kongrelerde sunulmuş en az 2 adet bildirisi olduğunu belgelemesi gereklidir. Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurul onayıyla üyeliğe başvuru ve kabul edilme koşullarını değiştirebilir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlileri ve asistanlar uzman ünvanı kazanana kadar, yazılı olarak müracaat ettikleri takdirde ve yönetim kurulunun onayı ile derneğin tüm faaliyetlerine katılabilirler; ancak dernek organlarında görev alamazlar, seçilemezler, oy kullanamazlar ve üyelik aidatı ödemezler.

Dernek  Organları

Madde 7

Derneğin organları Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulundan oluşur.

A. Dernek Genel Kurulu

 Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Olağan genel kurul 2 yılda bir Mart ayında, derneğin düzenlediği Ulusal Çocuk Ortopedisi kongresinin yapıldığı yerde toplanır. Herhangi bir sebeple kongre yapılamazsa yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte Mart Ayı içinde olacak şekilde 2 yılda bir toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.        

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oylama ile bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve haziran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin  onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8

Genel kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerini gizli oylama ile yapar. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1.      Dernek organlarının seçimi,

2.      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.      Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,

4.      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü,

5.      Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açmak, şirket, işletme veya vakıflar kurmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6.      Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması için karar alınması,

7.      Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak,

8.      Derneğin kamu yararına dernek sayılması için kanunda yazılı usule uygun girişim kararının alınması,

9.      Derneğe giriş ödentisi ve üye yıllık aidatlarının saptanması,

10.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

11.  Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

12.  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

13.  Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

14.  Derneğin fesih edilmesi,

15.  Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 10

         Aday belirlenmesi

1.      Yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve üç üye’yi belirler. Yönetim Kurulu’nda aralıksız bulunma süresi iki seçim döneminden fazla olamaz. Bir önceki dönemde başkanlık görevini yürüten kişi ”bir önceki başkan” sıfatıyla oy hakkı bulunmaksızın bir dönem  daha yönetim kurulu toplantılarına katılır.

2.      Başkan, derneğin tüzel kişilik temsilciliğini, tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Başkan Yardımcısı’na devredebilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1.      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2.      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak; bütçenin uygulanmasını sağlamak,

3.      Derneğin çalışmaları ile ilgili teklif ve yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4.      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5.      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6.      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

7.      Derneğe üye alınması, üyelikten çıkarılma ve üyelik statüleri hususlarında karar vermek.

8.      Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

9.        Gerektiğinde dernek üyelerini şahsen görevlendirmek, ya da kurullar kurmak,

10.    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

11.    Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutmak, gerekenlerin noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdiklerini sağlamak,

12.    Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,

13.    Uluslararası ilişkilerde görev alacak ulusal dernek temsilcilerini belirlemek (Ulusal dernek temsilcilerinin görev süresi Dernek Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Peş peşe en fazla iki dönem görevlendirme yapılabilir.) ,

14.    Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek

15.    Bütçenin fasılları arasında zaruri sebeplerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekli fasıllara eklemek,

16.    Derneğin amacına uygun olarak kuracağı ve açacağı koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesis ve işletmeleri arttırmak, protokolleri yapmak, yönetmek, kadrolarını yapmak tayin ve azillerini düzenlemek ve uygulamak,

17.    Derneğin alt kuruluşlarına ait iç yönetmeliğini  ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak ve uygulamak,

18.    Dernek yönetim kurulu en az iki senede bir ve genel kurul tarafından aksi karar alınmadıkça Mart ayında ve yurt genelinde yapılacak olan “Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi’nin yerini, tarihini, başkanını ve onursal başkanını belirler. Kongre düzenleme kurulu,
  -dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul üyeleri arasından seçilen kongre başkanı,
  - kongre başkanının genel kurul üyeleri arasından seçeceği kongre genel sekreteri,
  -kongre koordinatörü sıfatıyla dernek başkanı ve üye sıfatıyla da dernek saymanı,
  -bir önceki ulusal kongrenin genel sekreteri ve,
  -dernek yönetim kurulunun genel kurul üyeleri arasından belirleyeceği bir kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

İlk kongrede bir önceki kongrenin genel sekreteri yerine dernek yönetim kurulunun genel kurul üyeleri arasından belirleyeceği bir kişi düzenleme kurulu üyesi olarak görev yapar. Kongre düzenleme kurulu, dernek yönetim kurulu ile işbirliği halinde çalışır; kongrenin bilimsel ve sosyal programının oluşturulması amacıyla her türlü kararı almaya, gerekirse alt kurullar kurmaya yetkilidir. Kongrenin gelir ve giderlerini ilgilendiren bütçe konusundaki kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

19.  Yönetim Kurulu bir yıl içinde en az 6 kez toplanır.

  

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 11

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Tıbbi Etik

Madde 12


Tüm dernek üyeleri Türk Tabipler Birliği’nin belirlediği tıbbi etik kurallarına uymak zorundadır. Dernek üyesinin tıbbi etik kurallarını ihlal ettiği kanısına varıldığında veya yazılı şikayet gerçekleştiğinde Yönetim Kurulu’nca yazılı savunması istenir. Bu durumlarda dernek üyesi hakkındaki şikayet dilekçesinin bir kopyasını isteyebilir. Dernek üyesi en geç 1 ay içinde yazılı savunmasını Yönetim Kurulu’na teslim etmek zorundadır. Yönetim Kurulu etik kurul ihlalini ve dernek üyesinin savunmasını ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirir. Yönetim kurulu isterse bu konuda dernek üyelerinden oluşan bir kurul oluşturarak da değerlendirme yapabilir. Yönetim Kurulu, yaptığı araştırma ve değerlendirme sonucuna göre gerekli gördüğü koşullarda dernek üyesinin dernek içindeki çalışmalarını durdurmaya, dernek üyesini görevden almaya veya dernek üyeliğinden çıkartmaya yetkilidir.